Når vi går inn i nye oppgaver gjør vi alltid grundig analyse av byggherrens behov, ønsker og muligheter. Vi kartlegger også alltid de ytre rammene for prosjektet : tomtekvaliteter; muligheter og begrensninger og skaffer oss mest mulig kunnskap om regelverket som gjelder tomten og funksjonen.

Vi betrakter oss selv som en blanding av formgivere, rådgivere, jurister og veiledere. Vektet ulikt etter hvilke forutsetninger byggherren har. Vi hjelper like gjerne en førstegangsbyggherre med lite penger som en profesjonell byggherre med romslige budsjetter.

Et godt samarbeid vil alltid tjene prosjektet og vi ønsker derfor å bidra til dette.

Når private byggherrer henvender seg til oss med forespørsel om våre tjenester inviterer vi alltid til et uforpliktende møte enten her på kontoret eller på aktuell eiendom. Gjennom møtet kan vi både informere om vår arbeidsform, vi kan bli kjent med hverandre, vi skaffer oss forståelse for oppgaven og kan gi et forpliktende tilbud til byggherren. Først når tilbudet er akseptert begynner vi å føre timer for fakturering.

I en vanlig byggesak deler vi arbeidet inn i faser og anbefaler at byggherre bestiller en fase av gangen:
• forundersøkelser
• opptegning/ tomteanalyse
• skisseprosjekt
• forprosjekt
• søknad om tillatelse
• arbeidstegninger og tilbudsbeskrivelse
• bistand med kontraktsinngåelse
• bistand under utførelse
• sluttdokumentasjon

Vi kan også bistå med :
• utarbeide reguleringsplaner
• mulighetstudier av eiendommer
• tilstandsvurderinger
• kostnadskalkyler
• utarbeide tegninger for salgs-prospekt